Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for the ‘Partipolitik och dans’ Category

Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2014-09-08

Diarienummer 1441/13

Handläggare

Kerste Broberg

Telefon: 031- 368 32 64

Myriam Mazzoni, (tjänstledig)

Översyn av danskonstens förutsättningar i Göteborg

Förslag till beslut

Kulturnämnden antecknar informationen och förklarar uppdraget fullgjort.

Ärendet

Kulturnämnden beslutade 2013-09-26 § 146 enligt yrkande från MP, S och V. Angående dansens förutsättningar i Göteborg, att ge förvaltningen i uppdrag att göra en översyn av dansens förutsättningar i staden med en nulägesbeskrivning och förslag på åtgärder för att möjliggöra större kontinuitet för fria grupper inom danskonsten i Göteborg.

Bakgrund

Kulturnämnden fördelar stöd till det fria kulturlivet som utifrån sina konstområdens och branschers olika förutsättningar producerar och erbjuder ett offentligt kulturutbud i staden. Behovet av en översyn av danskonstens förutsättningar i Göteborg har påtalats av flera parter som menar att det är svårt att verka med kontinuitet i Göteborg. Förvaltningen har gjort en översyn genom att samtala med danskonstnärer, arrangörer och finansiärer m.fl. för att kunna beskriva styrkor, svagheter och utvecklingsmöjligheter för danskonsten i Göteborg.

Sammanfattning

Förvaltningen föreslår flera förstärkningar för dansområdet och sammanfattar förslagen i både kortsiktiga och långsiktiga förslag på åtgärder. Åtgärder som kan genomföras på kort sikt är bättre koordinering och samverkan mellan stadens och regionens befintliga resurser genom en dansutvecklare. Ett ökat kulturstöd för de verksamma inom danskonsten ger nödvändiga förutsättningar för danskompanier och arrangerande scener att verka hållbart och professionellt och med kontinuitet. En Barndansakademi kan startas för att stimulera ny koreografi för unga. En huskoreograffunktion kan inrättas på Stora Teatern. På längre sikt är ett Dansens hus ett viktigt tillskott för att tillgodose behovet av scener och repetitionslokaler. En vision kan formuleras att arbeta mot inför stadens jubileum 2021. Ökad samordning av resurser och marknadsföring, mer produktionsmedel och fler scener medför också att tillgängligheten till danskonsten ökar.

Barnperspektivet

Utbudet av danskonst för barn behöver öka. Idag är det få barn som får uppleva danskonst. Göteborgs danskonsulent för barn och unga arbetar för en utveckling med stöd av extern finansiering. Ett samarbete mellan Göteborg och intilliggande kommuner planeras för att både öka utbudet av dans men även kulturombudens möjligheter att arrangera och föra ut dans. En samordnande funktion som dansutvecklare kan koordinera de olika insatserna och arbeta för att samordna befintliga resurser. En del av stödet till det fria kulturlivet går till kompanier verksamma för barn och unga, som idag turnerar en stor del av sin tid eftersom det är svårt att få tillgång till scener och därmed sammanhängande spelperioder i Göteborg. En förstärkning av tillgången på scener skulle direkt kunna öka utbudet av danskonst för barn och unga. Förslaget att inrätta en Barndansakademi likt modellen för Barnteaterakademin, gagnar utvecklingen av ny koreografi för barn. Parter från det fria kulturlivet, institutioner och förvaltningen kan samverka i en styrgrupp med målsättning att öka ny koreografi för barn och unga.

Jämställdhetsperspektivet

Att stärka dansens förutsättningar stärker kvinnliga konstnärers möjligheter att verka på ett hållbart sätt med större kontinuitet än hittills. På så sätt bidrar satsningen på danskonsten till ökad jämställdhet.

Mångfaldsperspektivet

Dansen är en icke-verbal fysisk konstform som är tillgänglig för alla oavsett språklig förförståelse. Många arbetar internationellt och dans som konstform och uttrycksform finns i hela världen. Aktörer inom danskonsten representerar en bredd avseende genrer, etniskt ursprung, ålder och funktionsvariationer. Sveriges hittills enda integrerade danskompani SPINN har sin bas i Göteborg och inspirerar andra som förebild. En nationell minoritet är också representerad genom det samiska danskompaniet Kompani Nomad.

Miljöperspektivet

Danskonsten är en fysisk uttrycksform med kroppen och rummet i fokus. Den är inte materiellt krävande i sig. Scener och teknisk utrustning för ljud och ljus återanvänds ständigt.

Omvärldsperspektivet

Göteborgs Stad Kultur, tjänsteutlåtande 2(3)

Göteborg har ett rikt kulturliv generellt som hävdar sig väl i ett nationellt perspektiv. Inom dansen finns flera unika verksamheter och hög kompetens, men svårigheter finns att nå ut med danskonsten i den egna staden p.g.a. en svag infrastruktur gällande produktionsmedel, replokaler, scener och marknadskommunikation. Den svaga infrastrukturen gör det svårt att nå ut publikt och även att släppa in nya talanger och aktörer. Göteborg som dansstad riskerar därför att utarmas till förmån för andra större städer i Sverige och utlandet, där arbetsmarknaden är bättre. Göteborg förlorar också viktig statlig medfinansiering till kulturlivet om inte utövare inom dansen kan verka med bättre kontinuitet. Internationella nätverk och kontakter finns både i det fria kulturlivet och hos institutioner. Göteborg har stor potential att utveckla dem och öka samverkan.

Ekonomiska konsekvenser

Förslagen om att stärka danskonstens förutsättningar i Göteborg får ekonomiska konsekvenser. Konsekvenserna innebär dock i förlängningen att det blir fler arbetstillfällen, att de publika intäkterna kan öka liksom den regionala och statliga finansieringen. De kortsiktiga förslagen att inrätta en funktion som dansutvecklare samt öka det sökbara stödet till danskonsten kan startas fr.o.m. 2015, men kräver en ramökning. Att inrätta en Barndansakademi, att inrätta en huskoreograf på Stora Teatern och att ge ett danskompani goda förutsättningar, behöver utredas mer specifikt och kostnadsberäknas inför en start. Om ingenting görs för att satsa på dansens område i Göteborg, innebär det i förlängningen ekonomiska konsekvenser för stadens danskonst och kulturliv i form av uteblivna stöd från stat och region.

Bilagor

1: Översyn av danskonstens förutsättningar i Göteborg.

2: Yrkande från MP, S, V: Dansens förutsättningar i Göteborg, KN 2013-09-26 § 146.

3: Skrivelse 2014-03-14 från Gun Lund och Lars Persson: Satsa på danskonstens utveckling i Göteborg.

GÖTEBORGS STADS KULTURFÖRVALTNING

Björn Sandmark

direktör

Eva Magnusson

utredningsledare

Read Full Post »

Older Posts »

%d bloggare gillar detta: